POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

 • Administrator danych osobowych – Michał Ogorzałek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Ogorzałek Object Office w Nowym Sączu, ul. Ks. Jana Sygańskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: biuro@objectoffice.pl;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 • Polityka – niniejsza polityka prywatności;

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (tj. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 • Portal – oznacza platformę internetową o charakterze otwartym, dostępną w domenie objectoffice.pl, umożliwiającą Użytkownikom przechowywanie, udostępnianie oraz korzystanie z udostępnionych przez Producentów trójwymiarowych parametrycznych cyfrowych modeli BIM;

 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub nie prowadzącą takiej działalności, która korzystając z funkcjonalności Portalu założyła Konto Użytkownika w celu przeglądania lub pobierania lub wykorzystywania udostępnionych przez Producenta na Portalu Modeli BIM.


  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH • Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celu:
  • dokonania czynności przed zawarciem umowy, za wyraźną zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą;
  • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • udostępnienia funkcjonalności Portalu;
  • wykonania zawartej umowy;
  • marketingu bezpośredniego;
  • automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe Użytkownika;
  • prowadzenia korespondencji e-mail związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji, tzn. imienia, nazwiska, adresu e-mail, firmy/nazwy uczelni jest niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Portalu. Brak podania wymienionych danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z Portalu. Użytkownik może podać dodatkowe dane takie jak wskazanie zawodu oraz programu, jaki wykorzystuje.


  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:


 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego oraz prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych osobowych.


  PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM • Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych. Nadto, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do właściwego podmiotu:
  • w celu wykonania przez administratora danych osobowych umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą;
  • w celu obsługi teleinformatycznej;

 • W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO.


  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH • Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów, o których mowa wyżej, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.


  PRAWA UŻYTKOWNIKA • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do zawarcia w przyszłości umowy z administratorem danych osobowych; nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy z administratorem danych osobowych.